Duurzame koers:

Water
klimaatbestendig

Drinkwater is van en voor iedereen. Het is van belang om ons watersysteem klimaatbestendig te houden. Drinkwaterbedrijven spelen in op deze toekomstgerichte vraag. Al voor 2030 moeten vrijwel alle drinkwaterbedrijven hun productiecapaciteit vergroten en zijn deze bedrijven hard aan het werk om dit te bewerkstelligen. Drinkwaterbedrijven kunnen dit niet alleen. Het is een enorme opgave en hiervoor hebben we elkaar nodig. Een partij als A.Hak kan en moet bijdragen om de drinkwatervoorzieningen voor de lange termijn veilig te stellen.

Jelle Hannema

“ Vitens en A.Hak kunnen samen steeds slimmer waterleidingen leggen met de nieuwste boortechnieken waardoor het proces sneller gaat en obstakels worden vermeden. Met de snelgroeiende krapte op de arbeidsmarkt en de CO2 uitdagingen binnen de watertransitie is snel werken bovendien noodzakelijk. Drie belangrijke pijlers om deze versnelling te realiseren zijn samenwerking, innovatie en technisch efficiënt werken. ”

Met 50.000 kilometer leidingwerk voor het transport van 370 miljoen kuub drinkwater, 93 productiebedrijven en de noodzaak om te verduurzamen hebben we gezamenlijk een grote opgave.
Opgave A.Hak:

1

Speel tijdig in op de vervangingsopgave, veel leidingwerk is toe aan vervanging en/of verduurzaming

2

In de woningbouw is er voor alle nieuwe wijken grote behoefte aan nieuwe leidingen

3

Maak het watertransport en het distributiesysteem flexibeler. Dit vraagt om aanpassingen in het leidingnetwerk.


Grondwaterkwaliteit in Nederland beneden peil

De kwaliteit van het grondwater voldoet in delen van Gelderland en Overijssel niet aan de Europese eisen die vanaf 2027 gelden. Er zijn verontreinigingen met een risico voor het behoud van de hoge kwaliteit drinkwater gesignaleerd. Jelle Hannema vraagt de overheden en andere partijen dan ook om samen op korte termijn beleid te maken binnen de zogeheten watertransitie: het vasthouden in plaats van laten afvloeien van regenwater waarbij in de inrichting van ons land bodem en water leidend zullen zijn. Daarbij is de hoeveelheid beschikbaar grond- of oppervlaktewater net zo belangrijk als de kwaliteit daarvan. De waterkwaliteit in Nederland is niet op niveau. In de Westerschelde zijn we al zover dat we geen vis meer mogen eten die daar gevangen wordt.

“ Het beleid moet zich richten op het verminderen van de afvalstromen in ons water; het circulair verbeteren bij de bron. Als je kijkt naar de waterkwaliteit voordat we zuiveren, dan is Nederland het slechtste kind van de klas. De noodzaak om over te gaan naar een nieuw watersysteem is hoognodig, een systeem waarin zoet water langer wordt vastgehouden en drinkwaterwinning prioriteit krijgt. ”

Besmet water
De uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat en pesticiden, is voor Vitens een uitdaging bij het zuiveren van drinkwater. Lang niet alle drinkwatervoorraden liggen op grote diepte onder een beschermende kleilaag en daardoor zijn ze kwetsbaar voor deze vervuiling. Ook PFAS uit de industrie en weggespoelde medicijnresten zijn bronnen van bodem- en watervervuiling. Tevens brengt het boren naar aardwarmte risico’s met zich mee. Het zorgt voor verspreiding van chemicaliën en vermenging met zout water van grote diepte.

Het milieu wordt steeds meer doortrokken van stoffen die er niet thuishoren. Zeker in Nederland – waar de Rijn en de Maas samenkomen – is de vervuiling helaas groot. Zelf water zuiveren is niet verstandig. Sterker nog, besmettingen bij mensen thuis hebben vaak te maken met een waterzuiveringsinstallatie. Bacteriën ontwikkelen in hoog tempo en met onvoldoende onderhoud drink je al snel verontreinigd water.

Waterbewust bouwen
Ook ‘waterbewust’ bouwen speelt een belangrijke rol. Technieken die het watergebruik verminderen kunnen in het Bouwbesluit worden vastgelegd, zodat bijvoorbeeld regenwater opgevangen en gebruikt kan worden in watervriendelijke huizen. Door de toenemende drinkwatervraag en klimaatverandering ligt er een steeds grotere druk op de drinkwatervoorziening. Goede opvang en hergebruik van regenwater voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin of wassen van de auto kan helpen om deze druk te verminderen. Vitens is dan ook een groot voorstander van het beter benutten van regenwater.

Vitens wordt steeds kritischer naar het duurzaamheidsprofiel. Ook als A. Hak moet je maximaal ambitieus zijn en partijen als Vitens uitdagen. Dit vertaalt zich in de aanschaf van duurzame materialen, maar ook efficiënt en snel werken tijdens de aanleg van de leidingen. Circulariteit wordt een voortdurende, positieve businesscase.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan